Ubezpieczenie Autocasco w Ergo Hestii

Ergo Hestia (https://superpolisa.pl/partner/ergo-hestia/) w swoim zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych oferuje oprócz obowiązkowego OC, także Autocasco. Jako że zaliczane jest ono do ubezpieczeń dobrowolnych, towarzystwo to ma dowolność w tworzeniu jego zakresu, wariantów, wyłączeń od odpowiedzialności itp. Co więc Ergo Hestia proponuje swoim klientom w zakresie AC?

Warianty ubezpieczenia AC w Hestii

Omawiane towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje klientom trzy warianty ubezpieczenia:

  1. Utrata pojazdu — Autocasco zadziała tylko wtedy, gdy nastąpi całkowita utrata pojazdu. W przypadku szkody musi być ona całkowita. Obejmuje to takie zdarzenia jak np. pożar, zatopienie, nagłe działanie sił przyrody, zderzenie się pojazdów.
  2. Utrata i uszkodzenie pojazdu — Autocasco zadziała gdy nastąpi zarówno szkoda całkowita, jak i częściowa. Przyczyny zdarzeń, w przypadku których nastąpi wypłata odszkodowania, są takie same jak w przypadku utraty pojazdu. Możliwe jest tutaj również wybranie spośród trzech wariantów sposobu jego naprawy: kosztorys, sieć partnerska i ASO. Ostateczna składka jest również uzależniona od tego wyboru.
  3. All Risk — oznacza, że autocasco obejmuje wszystkie zdarzenia, przez które nasz pojazd uległ zniszczeniu w jakimkolwiek stopniu czy całkowitej utracie, ale które jednocześnie nie są wyłączone z zakresu odpowiedzialności. W wariancie tym samochód może być naprawiony w ASO lub sieci partnerskiej. Nie ma więc możliwości wybrania kosztorysu.

Wśród wyłączeń od odpowiedzialności wymienia się m.in. jazdę z otwartymi drzwiami czy wjechanie pod wiadukt o niższej wysokości niż przewidywana dla danego pojazdu.

Obowiązki ubezpieczonego w AC

Posiadając ubezpieczenie Autocasco w przypadku wystąpienia szkody, powinniśmy przestrzegać zasad, które zostały ustalone przez towarzystwo. Szczególnie ważne jest to ze względu na wypłatę odszkodowania. Podstawowym więc obowiązkiem klienta jest niewykonywanie żadnej naprawy ani nawet jej rozpoczynanie bez zgody Ergo Hestii. Z kolei w przypadku kradzieży pojazdu konieczne jest:

  • Przedstawienie towarzystwu ubezpieczeniowemu dokumentów, które będą potwierdzeniem pochodzenia pojazdu, a jednocześnie pozwolą na jego identyfikację. Może to być np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży, faktura zakupu; 
  • Gdy w pojeździe były zamontowane inne zabezpieczenia niż te fabryczne, konieczne jest przedłożenia zaświadczenia wydanego przez stację obsługi o sprawności zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

Zakres autocasco zawsze jest ustalany przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W większości przypadków jednak oferty są ze sobą zbieżne, a różnice tkwią w szczegółach. Przed zawarcie jednak umowy warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

 

Czytaj dalej →