Ubezpieczenie Autocasco w Ergo Hestii

Ergo Hestia (https://superpolisa.pl/partner/ergo-hestia/) w swoim zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych oferuje oprócz obowiązkowego OC, także Autocasco. Jako że zaliczane jest ono do ubezpieczeń dobrowolnych, towarzystwo to ma dowolność w tworzeniu jego zakresu, wariantów, wyłączeń od odpowiedzialności itp. Co więc Ergo Hestia proponuje swoim klientom w zakresie AC?

Warianty ubezpieczenia AC w Hestii

Omawiane towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje klientom trzy warianty ubezpieczenia:

  1. Utrata pojazdu — Autocasco zadziała tylko wtedy, gdy nastąpi całkowita utrata pojazdu. W przypadku szkody musi być ona całkowita. Obejmuje to takie zdarzenia jak np. pożar, zatopienie, nagłe działanie sił przyrody, zderzenie się pojazdów.
  2. Utrata i uszkodzenie pojazdu — Autocasco zadziała gdy nastąpi zarówno szkoda całkowita, jak i częściowa. Przyczyny zdarzeń, w przypadku których nastąpi wypłata odszkodowania, są takie same jak w przypadku utraty pojazdu. Możliwe jest tutaj również wybranie spośród trzech wariantów sposobu jego naprawy: kosztorys, sieć partnerska i ASO. Ostateczna składka jest również uzależniona od tego wyboru.
  3. All Risk — oznacza, że autocasco obejmuje wszystkie zdarzenia, przez które nasz pojazd uległ zniszczeniu w jakimkolwiek stopniu czy całkowitej utracie, ale które jednocześnie nie są wyłączone z zakresu odpowiedzialności. W wariancie tym samochód może być naprawiony w ASO lub sieci partnerskiej. Nie ma więc możliwości wybrania kosztorysu.

Wśród wyłączeń od odpowiedzialności wymienia się m.in. jazdę z otwartymi drzwiami czy wjechanie pod wiadukt o niższej wysokości niż przewidywana dla danego pojazdu.

Obowiązki ubezpieczonego w AC

Posiadając ubezpieczenie Autocasco w przypadku wystąpienia szkody, powinniśmy przestrzegać zasad, które zostały ustalone przez towarzystwo. Szczególnie ważne jest to ze względu na wypłatę odszkodowania. Podstawowym więc obowiązkiem klienta jest niewykonywanie żadnej naprawy ani nawet jej rozpoczynanie bez zgody Ergo Hestii. Z kolei w przypadku kradzieży pojazdu konieczne jest:

  • Przedstawienie towarzystwu ubezpieczeniowemu dokumentów, które będą potwierdzeniem pochodzenia pojazdu, a jednocześnie pozwolą na jego identyfikację. Może to być np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży, faktura zakupu; 
  • Gdy w pojeździe były zamontowane inne zabezpieczenia niż te fabryczne, konieczne jest przedłożenia zaświadczenia wydanego przez stację obsługi o sprawności zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

Zakres autocasco zawsze jest ustalany przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W większości przypadków jednak oferty są ze sobą zbieżne, a różnice tkwią w szczegółach. Przed zawarcie jednak umowy warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

 

Czytaj dalej →

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne w Ergo Hestii

Ergo Hestia oprócz obowiązkowego OC w swoim zakresie posiada ubezpieczenia komunikacyjne, dobrowolne dające ochronę także w przypadku innych zdarzeń losowych. Podobnie jak pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe proponuje swoim klientom: Autocasco, Assistance, NNW, Ochronę Prawną oraz Szyby.

Assistance w Ergo Hestii

Assistance, czyli pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu. Jego podstawą jest holowanie. Co jednak mieści się w różnych wariantach tego ubezpieczenia w propozycjach Ergo Hestii? To towarzystwo ubezpieczeniowe daje możliwość wyboru spośród trzech następujących typów:

  • Ubezpieczenie Car Assistance Wariant Awaria:  suma ubezpieczenia, do której świadczona jest usługa: 5 000 zł; przyczyny zdarzenia, które objęte są ochroną: unieruchomienie pojazdu i roweru oraz awaria;  Holowanie pojazdu możliwe jest do 500 km w Polsce oraz za granicą do 250 km — ważne jest, że limity łączą się, ale nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia. 
  • Ubezpieczenie Car Assistance Wariant Wypadek: suma ubezpieczenia, do której świadczona jest usługa: 5 000 zł; przyczyny zdarzenia, które objęte są ochroną m.in. zderzenie się pojazdów, nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami; nagłe działanie sił przyrody,  kradzież pojazdu lub jego części. Holowanie pojazdu możliwe jest do 500 km w Polsce oraz za granicą do 250 km — ważne jest, że limity łączą się!
  • Ubezpieczenie Car Assistance Wariant Turbo: połączenie wariant wypadek + awaria. Suma ubezpieczenia, do której świadczona jest usługa z zakresu awarii: 10 000 zł, i z zakresu wypadku: 10 000 zł. Jeżeli wykorzystamy np. sumę ubezpieczenia z awarii, ale nie będzie ona wystarczająca, aby, pokryć wszystkie konieczne koszty można zrealizować ją z pozostałej sumy ubezpieczenia.

Zakres ochrony jest jednak znacznie szerszy. Wszystkie opisane szczegółowo zostały w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb

Wśród dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Ergo Hestia proponuje także ubezpieczenie szyb. W jej ramach zapewniona jest ochrona w przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia szyby czołowej, przedniej szyby panoramicznej, szyby tylnej oraz szyb bocznych. Usługa obejmuje naprawę lub wymianę. Ważne jest, że następuje ona na częściach alternatywnych! Ponadto należy zauważyć, że Ergo Hestia wprowadziła udział własny, wynoszący 50 zł w przypadku szyby czołowej lub przedniej szyby panoramicznej. 

Ubezpieczenie bagażu

Coraz popularniejsze w ostatnim czasie stało się ubezpieczenie bagażu w naszym pojeździe. Taki wariant proponuje również Ergo Hestia. W jego ramach ochronie podlegają rzeczy osobiste, jak np. telefon. Okoliczności, w jakich działa ubezpieczenie oraz zdarzenia, które są objęte ubezpieczeniem, dokładnie wskazane zostały w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

 

Czytaj dalej →